Solon!

Coaching & advies

Cyclamenstraat 37

5644KH Eindhoven

Telefoon: 040-2124694

Mobiel: 06-37166345

k.v.k. inschrijving: 054175658

Mail: info@solon.nl

www.Solon-coaching.nl

Algemene voorwaarden voor verlening van diensten

Artikel 1   Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Solon! Coaching & advies: de gebruiker van deze voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van Solon! Coaching & advies

Overeenkomst: de door opdrachtgever ondertekende offerte m.b.t. verlening van te verlenen diensten door Solon! Coaching & advies.

Diensten: alle door Solon! Coaching & advies ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden op het gebied van coaching, begeleiding en advisering.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Solon! Coaching & advies en opdrachtgever.
 2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden gehanteerd door opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meer van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. Indien tussen partijen een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld of voorzien dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen gedaan door Solon! Coaching & advies zijn vrijblijvend.
 2. Solon! Coaching en advies kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de gedane aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De door Solon! Coaching & advies gemaakte offertes zijn pas bindend indien de aanvaarding ervandoor de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidstermijn en zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk is bevestigd.
 4. Met de ondertekening van een offerte verklaart opdrachtgever zich tevens akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt aldus op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.
 5. Mondelinge toezeggingen, wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts dan van kracht indien deze door Solon! Coaching & advies schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Alle prijzen in aanbiedingen, offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege.
 7. Indien opdrachtgever andere algemene voorwaarden gebruikt dan Solon! Coaching & advies worden deze door Solon! Coaching & advies niet gehanteerd. Opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de offerte akkoord met het hanteren van deze algemene voorwaarden ten aanzien van de overeenkomst.

Artikel 4 uitvoering van de overeenkomst

 1. Solon! Coaching & advies zal zich inspannen de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Solon! Coaching & advies opgedragen taak mag worden verwacht. Voor alle activiteiten geldt dat er slechts sprake is van een inspanningsverplichting.
 2. Alle door Solon! Coaching & advies gegeven coaching en advisering is slechts vrijblijvend en opdrachtgever is niet verplicht de gegeven coaching dan wel adviezen uit te voeren. Hierdoor kan Solon! Coaching & advies dan ook geen enkele garantie geven met betrekking tot te behalen resultaten.
 3. Solon! Coaching & advies zal geen middelen, technieken of instructies geven of gebruiken noch omgevingen of situaties creëren die voor personen kunnen leiden tot letsel en gevaar. Wel blijven personen te allen tijde ook zelf verantwoordelijk voor al hetgeen zij doen en laten. Voor minderjarige personen geldt dit voor hun ouders of verzorgers.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die voor het uitvoeren van de tot stand gekomen overeenkomst van enigerlei belang zijn ter beschikking worden gesteld aan Solon! Coaching & advies.
 5. Solon! Coaching & advies garandeert dat alle aan hen beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt besproken met personen welke voor het uitvoeren van de overeenkomst zijn vastgelegd.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd naar omvang, tijdschema, inhoud, kosten en/of voorwaarden dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienaangaande aanpassen. Deze wijziging wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Solon! Coaching & advies deze wijziging schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 6 intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Solon! Coaching & advies zich de rechten en bevoegdheden voor die Solon! Coaching & advies toekomen op grond van de auteurswet.
 2. Alle door Solon! Coaching verstrekte informatie, materialen en resultaten zoals rapporten, adviezen,overeenkomsten, offertes en presentaties, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen door hem niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gesteld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Opdrachtgever dient zelf maatregelen te treffen om informatie en materialen zorgvuldig op te slaan.
 3. Solon! Coaching & advies behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7 Honorarium en kosten

 1. Het door Solon! Coaching & advies te factureren bedrag omvat tenminste: de honorering van de werkzaamheden en de gemaakte kosten. Deze factuur is overeenkomstig het in de offerte/overeenkomst vermelde bedrag dan wel wordt het te factureren bedrag bepaald op basis van werkelijk gemaakte uren vermenigvuldigd met het in de prijsopgave vermelde tarief voor zowel uren als ook reistijd en reiskosten voor zover van toepassing.
 2. Alle door Solon! Coaching & advies vermelde tarieven en bedragen zijn exclusief 21% BTW en exclusief eventuele overige heffingen, rechten en lasten.
 3. De door Solon! Coaching & advies opgegeven prijzen en tarieven zijn geldig voor de aangegeven periode van begeleiding en/of coaching.
 4. Solon! Coaching & advies behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever de overeengekomen tarieven aan te passen indien blijkt dat dit nodig is b.v. wegens wijziging van de prijsindex, wegens door de overheid opgelegde maatregelen of onvoorziene kostenverhogende factoren.

Artikel 8 Betalingen

 1. Facturering door Solon! Coaching & advies zal in de regel plaatsvinden na afloop van iedere maand waarin werkzaamheden voor opdrachtgever zijn verricht.
 2. Indien slechts sprake is van een eenmalige begeleiding of coaching wordt de facturering mogelijk kort na afloop van de begeleiding verzonden.
 3. Betalingen dienen zonder kortingen of verrekeningen te geschieden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.
 4. Indien opdrachtgever de juistheid van de factuur of een onderdeel daarvan, betwist, dient zij Solon! Coaching & advies hiervan zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf werkdagen na de factuurdatum in kennis te stellen, bij voorkeur schriftelijk. Voorts is zij onverminderd gehouden tot volledige betaling van het niet betwiste gedeelte binnen de in artikel 8 lid 3 gestelde termijn.
 5. Solon! Coaching & advies zal, indien op basis van een uurtarief wordt gewerkt, de in het kader van de overeenkomst uitgevoerde diensten en tijden in haar factuur omschrijven als bewijsvoering.
 6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft t.a.v. de tijdige betaling van facturen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, met ingang van de 15e dag na dagtekening van de factuur,tenzij de wettelijke rente op dat moment hoger is, in welk geval de wettelijke rente zal worden berekend. De rente zal worden berekend over het volledige opeisbare bedrag tot op het moment dat de factuur volledig is voldaan.

Artikel 9 Incassokosten

 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van Solon! Coaching & advies, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien Solon! Coaching & advies hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om de vordering te incasseren komen ook deze voor vergoeding ten laste van de opdrachtgever.
 3. Eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten komen ook volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Risico en aansprakelijkheid

 1. Solon! Coaching & advies zal slechts aansprakelijk zijn tot een maximumbedrag, gelijk aan de door de opdrachtgever over de betreffende overeenkomst verschuldigde en betaalde honoraria en/of vergoedingen voor de door de opdrachtgever aantoonbaar geleden schade welke het rechtstreekse gevolg zijn van een aan Solon! Coaching aan te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 2. Zowel Solon! Coaching & advies alsook opdrachtgever zijn gehouden (preventie)maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig dan wel mogelijk of noodzakelijk zijn om eventuele schade aan alle partijen binnen de overeenkomst te voorkomen of beperken.
 3. Aansprakelijkheid jegens Solon! Coaching & advies wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Solon! Coaching & advies hiervan onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt. Voorafgaand aan de ingebrekestelling dient opdrachtgever zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk aan Solon! Coaching & advies te hebben aangegeven welke tekortkomingen zij meent te hebben geconstateerd en aansluitend Solon! Coaching & advies een redelijke termijn te hebben geboden om de eventuele tekortkomingen op te lossen.
 4. Omdat de door Solon! Coaching & advies gegeven coaching, ondersteuning en advies nimmer als bindend hoeven te worden beschouwd en slechts het karakter hebben van  kan Solon! Coaching & advies nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen en effecten die voortkomen uit de gegeven adviezen. Ook kan nooit vooraf een concreet meetbaar effect worden overeengekomen anders dan een streefdoel.

Artikel 11 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Solon! Coaching & advies voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom of merkrechten op de door de opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. De opdrachtgever is gehouden Solon! Coaching & advies te vrijwaren voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect voortvloeit uit de door Solon! Coaching & advies verstrekte diensten of adviezen.

Artikel 12 Annulering, opzegging, verzuim

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk wordt opgezegd door de opdrachtgever heeft Solon! Coaching & advies recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken inkomensverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging te gronde liggen die aan Solon! Coaching & advies zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot op dat moment verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en de kosten voortvloeiend uit reeds ten gunste van opdrachtgever gedane werkzaamheden en aangegane verplichtingen aan derden.
 3. Indien opdrachtgever de in de overeenkomst genoemde begeleiding, coaching of advisering geheel of gedeeltelijk annuleert binnen een termijn van 30 dagen voor het einde van de in de overeenkomst vermelde einddatum, zal opdrachtgever geen recht hebben op vermindering van het in de overeenkomst vastgelegde bedrag.
 4. Indien opdrachtgever een geplande afspraak die in het kader van de overeenkomst is vastgelegd wenst te annuleren binnen 48 uur voorafgaande aan het afgesproken tijdstip wordt de door Solon! Coaching & advies gereserveerde tijd alsnog in rekening gebracht, eventueel verminderd met te berekenen reiskosten en reistijd.
 5. Indien opdrachtgever en/of Solon! Coaching & advies door onvoorziene omstandigheden een geplande afspraak moeten verplaatsen naar een ander tijdstip gebeurt dit steeds in onderling overleg en in ieder geval niet later dan 48 uur voor aanvang van de geplande activiteit.
 6. Indien de overeenkomst voortijdig wordt opgezegd door Solon! Coaching & advies is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toegemaakte kosten en ontvangt opdrachtgever een schriftelijke motivering met betrekking tot de redenen van vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst.

 Ontbinding

 1. Solon! Coaching & advies is bevoegd de nakoming van in de overeenkomst aangegeven verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden indien:

 -opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig nakomt.

-na het sluiten van de overeenkomst Solon! Coaching & advies informatie ter kennis komt die een gegronde reden vormen om aan te nemen dat de aangegane verplichtingen niet reëel zijn dan wel niet in voldoende mate kunnen worden nagekomen.

-opdrachtgever bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Solon! Coaching & advies onvolledige en/of onjuiste informatie heeft verstrekt.

Bij ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar door Solon! Coaching & advies.

Artikel 14 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Solon! Coaching & advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Solon! Coaching & advies niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Solon! Coaching & advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert pas intreedt nadat Solon! Coaching & advies haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verdere verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Solon! Coaching & advies ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels al gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zou kunnen nakomen, is Solon! Coaching & advies gerechtigd hieruit voortvloeiende vergoedingen voor honoraria en kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Solon! Coaching & advies worden beheerd door Nederlands recht. De geschillen welke tussen opdrachtgever en Solon! Coaching & advies mochten ontstaan naar aanleiding van een door Solon! Coaching & advies gesloten overeenkomst, danwel n.a.v. andere daaruit volgende overeenkomsten, zullen worden beslecht door een bevoegd Nederlands rechter
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden vanaf 01-01-2019 en worden gepubliceerd op onze website

www.solon-coaching.nl  (algemene voorwaarden)

 • Eventuele wijzigingen in onze algemene voorwaarden worden zo spoedig mogelijk op onze website gepubliceerd.
 • Op een overeenkomst zijn de voorwaarden van toepassing zoals die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst golden.
 • per 16-12-2020 zijn in deze algemene voorwaarden een aantal lay-out foutjes verbeterd, ontstaan door de updates van onze host. Inhoudelijk hebben er geen aanpassingen plaatsgevonden. Voorwaarden van een eerdere datum (tot 1-1-2019) zijn dan onverkort ook van toepassing.